صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.WEB-DL.x264.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.HDTV.x264-SVA.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.HDTV.x264-AVS.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.720p.WEB-DL.x264.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.720p.HDTV.x264-SVA.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E20.720p.HDTV.x264-AVS.C.Misery   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.WEB-DL.x264.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.HDTV.x264-SVA.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.HDTV.x264-AVS.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.720p.WEB-DL.x264.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.720p.HDTV.x264-SVA.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E19.720p.HDTV.x264-AVS.C.Socalyalcon VI   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co  
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.WEB-DL.x264.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.HDTV.x264-SVA.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.HDTV.x264-FLEET.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.HDTV.x264-AVS.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.720p.WEB-DL.x264.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.720p.HDTV.x264-SVA.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E18.720p.HDTV.x264-AVS.C.Young Adult   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.WEB-DL.x264.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.INTERNAL.HDTV.x264-KILLERS.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.HDTV.x264-FLEET.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.720p.WEB-DL.x264.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E17.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Rumspringa   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.WEB-DL.x264.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.HDTV.x264-SVA.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.HDTV.x264-FLEET.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.720p.WEB-DL.x264.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.720p.HDTV.x264-SVA.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E16.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Operation: Bobcat   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.WEB-DL.x264.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.PROPER.HDTV.x264-KILLERS.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.HDTV.x264-SVA.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.HDTV.x264-FLEET.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.720p.WEB-DL.x264.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.720p.HDTV.x264-SVA.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E15.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Glue   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E14.HDTV.x264-FLEET.C.The Hike   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E14.HDTV.x264-AVS.C.The Hike   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E14.720p.HDTV.x264-FLEET.C.The Hike   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E14.720p.HDTV.x264-AVS.C.The Hike   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.WEB-DL.x264.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.HDTV.x264-FLEET.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.HDTV.x264-AVS.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.720p.WEB-DL.x264.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E13.720p.HDTV.x264-AVS.C.Cece's Boys   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E12.HDTV.x264-FLEET.C.The Cubicle   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E12.HDTV.x264-AVS.C.The Cubicle   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E12.720p.HDTV.x264-FLEET.C.The Cubicle   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E12.720p.HDTV.x264-AVS.C.The Cubicle   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E11.HDTV.x264-FLEET.C.Raisin's Back   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E11.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Raisin's Back   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E10.HDTV.x264-FLEET.C.Christmas Eve Eve   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E10.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Christmas Eve Eve   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E09.HDTV.x264-FLEET.C.Es Good   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E09.720p.HDTV.x264-SVA.C.Es Good   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E09.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Es Good   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E08.HDTV.x264-FLEE.C.James Wonder   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E08.720p.HDTV.x264-SVA.C.James Wonder   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E08.720p.HDTV.x264-FLEET.C.James Wonder   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E07.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم 
Farsi/Persian New.Girl.S06E07.HDTV.x264-FLEET.C.Last Thanksgiving   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E07.720p.HDTV.x264-SVA.C.Last Thanksgiving   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E07.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Last Thanksgiving   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E06.WEB-DL.720p.1080p   MMasoudM
هماهنگ با نسخه وب. من فقط سینک کردم 
Farsi/Persian New.Girl.S06E06.HDTV.x264-FLEET.C.Ready   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E06.720p.HDTV.x264-AVS.C.Ready   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.C.Ready   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E05.720p.HDTV.x264-AVS.C.Jaipur Aviv   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.C.Jaipur Aviv   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E04.HDTV.x264-FLEET.C.Homecoming   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E04.720p.HDTV.x264-AVS.C.Homecoming   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.C.Homecoming   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E03.HDTV.x264-FLEET.C.Single and Sufficient   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E03.720p.HDTV.x264-FLEET.C.Single and Sufficient   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.C.Single and Sufficient   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.C.Single and Sufficient   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E02.HDTV.x264-SDI.C.Hubbedy Bubby   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E02.720p.HDTV.x264-AVS.C.Hubbedy Bubby   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA.C.Hubbedy Bubby   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E01.PROPER.HDTV.x264-KILLERS.C.House Hunt   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New.Girl.S06E01.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS.C.House Hunt   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian New Girl - 06x05 - Jaipur Aviv.WEB-DL   mA_Ad
llillusionll ترجمه  
Farsi/Persian New Girl - 06x04 - Homecoming.WEB-DL   mA_Ad
llillusionll ترجمه  
Farsi/Persian New Girl - 06x03 - Single and Sufficient.WEB-DL   mA_Ad
llillusionll ترجمه  
Farsi/Persian New Girl - 06x02 - Hubbedy Bubby.WEB-DL   mA_Ad
llillusionll ترجمه  
Farsi/Persian New Girl - 06x01 - House Hunt.WEB-Dl   mA_Ad
llillusionll ترجمه